Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22

Деления канона 148–149.

84 Cр. Аристотель, ^ О душе 419b–420a и О слышимом 800a, 802a.

85 ἡ πληγὴ δέ φησιν ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἐστὶν ἀλλ' ἐν ὅρῳ χρόνου τοῦ παρεληλυθότος καὶ τοῦ μέλλοντος. Ср. Аристотель, Физика 218a, 239b и др.

86 εἰ γάρ τις φησὶ χορδὴν κατατείνας καὶ κρούσας ἐάσῃ αὐτὴν ἀπηχεῖν, συμβήσεταί τινων μὲν ἀκηκοέναι φθόγγων, τὴν δ' ἔτι κινεῖσθαι σειομένην καὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἀνακάμψεις ποιεῖσθαι, ὥστε τῇ μὲν ὄψει τὴν κίνησιν τῆς χορδῆς φανερὰν μᾶλλον ἢ τῇ ἀκοῇ γίνεσθαι.

87 συνεχεῖς δ' ὄντες οἱ φθόγγοι ἑνὸς ἤχου ποιοῦνται φαντασίαν παρεκτεινομένου ἐπὶ ποσόν τινα χρόνον.

88 Идет речь о приемуществе зрения над слухом. Это аристотелевское по стилю сочинение приписывается Архиту Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 Ямвлихом. См. Thesleff 43.24–45.4 и Huffman 2005, 598.

89 Фр. 489 Лурье. Объясняя, почему свет от молнии мы лицезреем ранее, чем слышим звук грома, Демокрит развивает теорию о пассивном нраве слуха: «Свет идет навстречу нашему взгляду Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22, а гром приходит к слуховому органу, тогда как слуховой орган только принимает гром» (пер. С. Я. Лурье). О Демокрите Порфирий должно быть вспоминает поэтому, что лицезреет сходство этой теории с тем, что дальше гласит Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 Элиан в связи с Эпикуром.

90 Может быть, но не непременно – римского ритора конца ΙΙ в. Клавдия Элиана.

91 См. Эпикур, Письмо к Геродоту 46–53. Остальная часть рассуждения нам уже не раз встречалось: ср. Архит Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22, фр. 1, Деление канона 148–149, О слышимом 800a, также Аристид Квинт. О музыке 5.20–22.


92 35.27: συμφωνία δ' ἐστὶ δυεῖν φθόγγων ὀξύτητι καὶ βαρύτητι διαφερόντων κατὰ τὸ αὐτὸ πτῶσις καὶ κρᾶσις.

93 О том, что в созвучии ни одна из нот не имеет достоинства см. замечание Теофраста выше (63 сл.), также Аристотель, ^ О чувственном Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 восприятии 447ab, 448a.

94 Требование однородности выдвигает Евклид (Начала, кн. 5, опр. 3). Ср. Теон Смирнский 73.16–18.

95 τὰ μὲν σύμμετρα διὰ λόγου ἀριθμῶν θεωρεῖται, τὰ δ' ἀσύμμετρα οὐκ ἔστιν ἐν λόγοις ἀριθμῶν.

96 Перевод и пояснения см. Щетников 2009.

97 Barker 1989, 230 ff. Перевод см. выше в Дополнении 2 к статье о Теофрасте.

98 Которого Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 следует отличать от члена Старой Академии перипатетика Гераклида Понтийского. Замечание об этом Гераклиде см. Wehrli 1953, 113. Он а именно отмечает, что цитата из Ксенократа еще раз указывает, что наш Гераклид жил позднее, когда Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 схоларх Старой Академии уже числился классиком. См. также Gottschalk 1980.

99 Ἡ οὖν κανονικὴ πραγματεία, κατὰ τίνας μᾶλλόν ἐστι; καθόλου κατὰ τοὺς Πυθαγορικούς· ἣν γὰρ νῦν ἁρμονικὴν λέγομεν, ἐκεῖνοι κανονικὴν ὠνόμαζον. ἀπὸ τίνος κανονικὴν αὐτὴν λέγομεν; οὐχ ὡς ἔνιοι νομίζουσι ἀπὸ τοῦ κανόνος ὀργάνου παρονομασθεῖσαν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς εὐθύτητος ὡς διὰ ταύτης τῆς πραγματείας τὸ ὀρθὸν τοῦ λόγου εὑρόντος καὶ τὰ τοῦ ἡρμοσμένου παραπήγματα.

100 …μουσικοὶ μὲν γὰρ λέγονται οἱ ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ὁρμώμενοι ἁρμονικοί.

101 В Илиаде 23.760–63 слово «канон» значит веретено.

102 ἡ κατὰ τὸν κανόνα θεωρία, ἐκ τίνων σύγκειται; ἐκ τῶν παρὰ τοῖς μουσικοῖς ὑποτιθεμένων καὶ ἐκ τῶν παρὰ τοῖς μαθηματικοῖς λαμβανομένων.

103 Πυθαγόρας καὶ οἱ διαδεξάμενοι βούλονται τὴν μὲν αἴσθησιν ὡς ὁδηγὸν τοῦ λόγου ἐν ἀρχῇ παραλαμβάνειν πρὸς τὸ οἱονεὶ ζώπυρά τινα παραδιδόναι αὐτῷ, τὸν δὲ λόγον ἐκ τούτων ὁρμηθέντα καθ' ἑαυτὸν πραγματεύεσθαι ἀποστάντα τῆς αἰσθήσεως, ὅθεν κἂν τὸ σύστημα τὸ ὑπὸ τοῦ λόγου εὑρεθὲν τῆς πραγματείας μηκέτι συνᾴδῃ τῇ αἰσθήσει, οὐκ ἐπιστρέφονται, ἀλλ' ἐπεγκαλοῦσι λέγοντες τὴν μὲν αἴσθησιν πλανᾶσθαι, τὸν δὲ λόγον εὑρηκέναι καθ' ἑαυτὸν τὸ ὀρθὸν καὶ ἀπελέγχειν τὴν αἴσθησιν.

104 Ἐναντίως δὲ τούτοις ἔνιοι τῶν ἀπ' Ἀριστοξένου μουσικῶν φέρονται, ὅσοι κατὰ μὲν τὴν ἔννοιαν θεωρίαν ἔλαβον, ἀπὸ δ' ὀργανικῆς ἕξεως προκόψαντες. οὗτοι γὰρ τὴν μὲν αἴσθησιν ὡς κυρίαν ἐθεάσαντο, τὸν δὲ λόγον ὡς παρεπόμενον, πρὸς μόνον τὸ χρειῶδες. κατὰ δὴ τούτους εἰκότως οὐ πανταχῇ αἱ λογικαὶ ὑποθέσεις τοῦ κανόνος σύμφωνοι ταῖς αἰσθήσεσιν.

105 Может быть, это ошибка переписчика, скопировавшего два раза один текст, и сначала Птолемаида о Пифагоре и его Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 последователях гласила что-то хотя бы немного хорошее от того, что сказано потом, но об этом мы никогда не узнаем.

106 Τῶν ἐν τῇ μουσικῇ διαπρεψάντων τίς ἡ διαφορά; οἱ μὲν γὰρ τὸν λόγον προέκριναν αὐτόν, οἱ δὲ τὴν αἴσθησιν, οἱ δὲ τὸ συναμφότερον. τὸν μὲν λόγον προέκρινον αὐτὸν τῶν Πυθαγορείων ὅσοι μᾶλλον ἐφιλονείκησαν πρὸς τοὺς μουσικοὺς τελέως τὴν αἴσθησιν ἐκβάλλειν, τὸν δὲ λόγον ὡς αὔταρκες κριτήριον καθ' ἑαυτὸν εἰσφέρειν. ἐλέγχονται δ' οὗτοι πάντως τι αἰσθητὸν παραλαμβάνοντες ἐν ἀρχῇ καὶ ἐπιλανθανόμενοι. τὴν δ' αἴσθησιν προέκριναν οἱ ὀργανικοί, οἷς ἢ οὐδαμῶς ἔννοια θεωρίας ἐγένετο ἢ ἀσθενής. Об инструменталистах либо гармониках см. Аристоксен, Нач. гармоники 2.32 и 41.

107 τῶν δὲ τὸ συναμφότερον προκρινάντων τίς ἡ διαφορά; οἱ μὲν ὁμοίως ἀμφότερα ἰσοδυναμοῦντα παρέλαβον τήν τ' αἴσθησιν καὶ τὸν λόγον, οἱ δὲ τὸ ἕτερον προηγούμενον, τὸ δ' ἕτερον ἑπόμενον.

108 ὁμοίως μὲν ἀμφότερα Ἀριστόξενος ὁ Ταραντῖνος. οὔτε γὰρ αἰσθητὸν δύναται συστῆναι καθ' αὑτὸ δίχα λόγου, οὔτε λόγος ἰσχυρότερός ἐστι παραστῆσαί τι μὴ τὰς ἀρχὰς λαβὼν παρὰ τῆς αἰσθήσεως, καὶ τὸ τέλος τοῦ θεωρήματος ὁμολογούμενον πάλιν τῇ αἰσθήσει ἀποδιδούς.

109 τί δὲ μᾶλλον βούλεται προηγεῖσθαι τὴν αἴσθησιν τοῦ λόγου; τῇ τάξει, οὐ τῇ δυνάμει. ὅταν γάρ, φησί, ταύτῃ τὸ αἰσθητὸν συναφθῇ ὁποῖόν ποτέ ἐστι, τότε δεῖν ἡμᾶς καὶ τὸν λόγον προάγειν εἰς τὴν τούτου θεωρίαν.

110 οὐ γὰρ εἶναι λογικὸν μάθημα μόνον τὴν μουσικήν, ἀλλ' ἅμα αἰσθητὸν καὶ λογικόν, ὅθεν ἀναγκαῖον εἶναι μὴ ἀπολείπεσθαι θατέρου τὸν γνησίως πραγματευόμενον, καὶ προηγούμενον τιθέναι τὸ τῇ αἰσθήσει φαινόμενον, εἴπερ ἐντεῦθέν ἐστιν ἀρκτέον τῷ λόγῳ.

111 Эта аналогия вправду развивается Аристоксеном сначала Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 известной нам 2-ой книжки Начал гармоники (II.17, 33.10–26). Птолемей (Гармоника I.2, 5.24 сл.) коротко пересказывает аналогичный аргумент (возможно, основываясь на Дидиме).

1 Jahn 1882.

2 Mathiesen 1983 (вступление) и 1999, 521 сл. даже идентифицирует ряд вероятных заимствований из Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 Комментария к Гармонике Птолемея Порфирия, но это спорно.

3 Знатное издание трактата: Winnington-Ingram 1963, см. также Schafke 1937 (текст, нем. перевод), Mathiesen 1983 и Barker 1989 (англ. перевод); на российский язык трактат не переводился.


4 К Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 уцелевшим источникам о темпе, которые были бы применены Аристидом, относятся куски Аристоксена «Элементы ритмики» и «О первом времени» (издано Р. Вестфалем – Westphal 1883, II, 75–95). Также дошли до нынешнего денька труды Гефестиона о метрике «Гефестионово “Введение Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 в метрику”» и «Руководство по метру и сочинению». Теренциану Мавру принадлежит дидактическая поэма «О буковках, слогах, и метрах Горация», где излагается теория стихосложения, принятая в древнее время).


5 Посреди этих «божественных» (θεῖοι) мужей на Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 первом месте, естественно, «божественный Платон», часто упоминаемый в I и III книжках.

6 По той причине, что мудрецы (также, по мысли старых, к тому же животные и боги) стоят выше 5 «человеческих» эмоций, как склонен Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 был мыслить еще Демокрит (фр. 26, 47 и 118 Diels–Kranz).

7 Области Италии.

8 Гарамантида – область в Африке к югу от Нумидии (сегодняшний оазис Феццан). «Иберия» (Ἰβηρία) – наименование в различные эры, прилагавшееся то к Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 Испании, то к восточным частям Грузии. См. Pape 1911, 532.

9 «Ливийцами» Аристид именует карфагенян.

10 Мысли о воспитании юношества неоднократно высказываются Платоном в Государстве, Законах, Тимее и др. О связи первого «таинства» – философии как зания законосообразной природы Вселенной Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 – и второго у Платона в Тимее (47cd, пер. С. С. Аверинцева) сказано: «[…] уразумев и усвоив природную корректность рассуждений, мы должны, подражая идеальным круговращениям бога, упорядочить непостоянные круговращения снутри нас. […] гармонию, пути которой Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 сродны круговращениям души, Музы дарили каждому рассудительному собственному почитателю не для глупого наслаждения […], но как средство против разлада в круговращении души, долженствующее привести её к строю и согласованности с самой собой Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22».

11 Ср. с Аристотелем: «Обучение музыке подходит к самой природе этого возраста: в юном возрасте люди не склонны по хорошей воле налегать на что-либо им противное, а музыка как раз по собственной Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 природе принадлежит к числу таких предметов, которые доставляют приятное» (Политика, 1340b13–20, пер. С. А. Жебелева).

12 Практически – «она творит изображение» (ποιεῖται τὴν μίμησιν). Аристид отталкивается от аристотелевского осознания «изображения» (μίμησις) как того, что вообщем охарактеризовывает поэзию. Все ее Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 виды, по Аристотелю «творят изображение (ποιοῦνται τὴν μίμησιν) в темпе, слове и гармонии» (Поэтика 1447a). Распространенное узенькое истолкование этого аристотелевского «изображения» (μίμησις) как «подражания природе» (восходящее к Ш. Буало) не правильно. Аристотель (и прямо Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 за ним Аристид) гласит конкретно об «изображении» (ср. «как если б кто, соединяя все метры, изображал (ποιοῖτο τὴν μίμησιν) подобно тому, как Хэремон изобразил «Кентавра» (ἐποίησε Κένταυρον) рапсодией, намешанной из различных метров и т. п.» (Поэтика 1447b). Вспомним, что Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 Аристотель сначала собственной Поэтики прямо и недвусмысленно квалифицирует, что «изображать (μιμεῖσθαι) присуще людям с детства» (1448a), и, что, изображать – это означает создавать «образы» (τὰς εἰκονας, 1448b). При всем этом нигде у Аристотеля Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 не говорится, что это конкретно образы, которые точно воспроизводят какие-либо природные эталоны (ср. «(малыши) радуются всему через изображение» – χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας, 1448a; «по природе нам присуще изображение (τοῦ μιμεῖσθαι), гармония (τῆς ἁρμονίας), ритм» (τοῦ ῥυθμοῦ, 1448b).

13 Ср. у Аристотеля: «они (детки) получают Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 себе через изображение самые начатки знания» (^ Поэтика 1448a).

14 Платон (Законы 670d, пер. А. Н. Егунова) советует выбирать те лады и те ритмы, которые подходят к подходящим возрастам. Для воспитания, считает Аристотель, «нужно воспользоваться Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 мелодиями этического нрава и надлежащими им ладами» (Аристотель, Политика 1342а27–30, пер. С. А. Жебелева). Более подходящим для юного возраста, по Аристотелю, является лад дорийский. «Что же касается дорийского лада Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22, то все согласны в том, что ему характерна большая стойкость и что он, по преимуществу, отличается мужественным нравом. […] Отсюда ясно, что молодёжь надлежит желательно воспитывать на дорийских мелодиях». К категории неприменимых ладов Аристотель Е. В. Афонасин Ответственный секретарь - страница 22 относит фригийский лад, которому, как и флейте, «свойствен оргиастический, страстный характер» (Ibid). Обратными по воздействию, неприменимыми для воспитания числились вялые лады – ионийский и лидийский (Платон, Законы 670d).
e-v-popkova-zaveduyushaya-kafedroj-pedagogiki-psihologii-i-chastnih-metodik-guo-vitebskij-oblastnoj-institut-razvitiya-obrazovaniya-kandidat-pedagogicheskih-nauk-docent-stranica-7.html
e-v-pyatih-predpisanie-mozhet-bit-obzhalovano-v-techenii-treh-mesyacev-so-dnya.html
e-v-shpak-nauchnij.html